Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Ważna informacja

DROGIE DZIECI

DRODZY UCZNIOWIE

SZANOWNI RODZICE

 

W DNIU 01 WRZEŚNIA 2021 R. ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022.

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE ZDROWIE PRZYPOMINAMY O:

 1. ZACHOWANIU DYSTANSU –   MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OSOBAMI: 1,5 M.
 2. PRZESTRZEGANIU HIGIENY – CZĘSTE MYCIE RĄK (LUB DEZYNFEKCJA RĄK), OCHRONA PODCZAS KASZLU I KICHANIA, UNIKANIE DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST.
 3. NOSZENIU MASECZEK W PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH, GDY NIE MOŻNA ZACHOWAĆ DYSTANSU.

 

DYREKCJA SZKOŁY

Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach

Więcej o: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 września 2021r. rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego  „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” , którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

W ramach projektu zrealizowane zostaną :
 1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
 2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
 3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
 4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
W ramach zajęć dodatkowych zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne takie jak:
 1. spotkanie z królową – zajęcia z matematyki;
 2. matematyczne gry i zabawy;
 3. przyrodnicze laboratorium;
 4. język angielski;
 5. język rosyjski;
 6. projekt edukacyjny dla społeczności lokalnej;
 7. indywidualizacja- zajęcia psychoedukacyjne;
Ponadto w projekcie przewidziano zorganizowanie:
 1. Wycieczki do Centrum Nauk Kopernik.
 2. Wycieczki do Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego.
 3. Wycieczki do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
 4. Wycieczki do Białowieskiego parku Narodowego i Hajnówki.
 5. Półkolonii – Laboratorium Naukowe.
 6. Półkolonii z robotyki
 7. Festiwalu nauki.

Rekrutację uczniów na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzą nauczyciele pracujący w projekcie w dniach 02.09.- 10.09.2021r.

                                                   Szkolny koordynator projektu – Dorota Kos

Zajęcia wspomagające w roku szkolnym 2021/2022

Więcej o: Zajęcia wspomagające w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.
Zajęcia te mają na celu  uzupełnienie braków wynikających z  problemów w nauce związanych z nauczaniem zdalnym.

Rodzice/opiekunowie składają do dnia 02 września 2021 r. pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających.

W ramach zajęć wspomagających zaplanowano realizację zajęć w poszczególnych klasach z następujących przedmiotów :

 

KL.

      PRZEDMIOT

4 A

język polski
4 B

język angielski

5 A

matematyka
5 B

język angielski

6 A

biologia
6 B

geografia

7 A

matematyka
7 B

język angielski

8 A

język polski

8 B

matematyka

8 C

język angielski

Zajęcia będą odbywały się w bezpośrednim kontakcie z uczniami zgodnie tygodniowym rozkładem zajęć. Wzór deklaracji uczniowie otrzymają dn. 01 września 2021r.

Z poważaniem – Anna Wądołowska

Informacja od Dyrektora

Drodzy Rodzice!

W związku z planowanym wydłużenia pracy oddziałów przedszkolnych (dzieci 3,4,5,6 – letnich),

prosimy o złożenie oświadczenia zainteresowanych rodziców zgodnie z załącznikiem

do dnia 23.08.2021 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Rutkach.

Nadmieniam, iż praca przedszkola może zostać wydłużona do godziny 17.00.

Pobyt dziecka będzie odpłatny zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Dyrektor Szkoły: Anna Wądołowska

załącznik nr 1

Szkolenie „Rodzic w Internecie – zdalne nauczanie”

Więcej o: Szkolenie „Rodzic w Internecie – zdalne nauczanie”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców  do udziału w szkoleniu na temat  „Rodzic w Internecie – zdalne nauczanie”.

Termin szkolenia:

02.11.2020 r. – 03.11.2020 r. w godzinach 8.00- 14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 755 448.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w Szkole Podstawowej w Rutkach (na dolnym holu).

O udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązki Rodziców wynikające z wytycznych GIS

RODZICU PAMIĘTAJ O TWOICH OBOWIĄZKACH WYNIKAJĄCYCH z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 5. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

Więcej „Obowiązki Rodziców wynikające z wytycznych GIS”

Do góry