Aktywna tablica

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła wzięła udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoła została wyposażona w monitory interaktywne, które są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. W szkole realizowane były  innowacje pedagogiczne  z uczniami, związane z wykorzystaniem TIK, m.in.: „Uczymy dzieci programować”, „Praca projektowa. Jak zrealizować projekt”, „Ster na programowanie”, „Quizizz- nauczanie przez zabawę”, „English Drama Club. Język angielski aktywnie i twórczo. ”

Realizacja projektu „Aktywna tablica” w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia jakości i efektywności nauczania. Wpłynęła na rozwój umiejętności uczniów, zastosowania  nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej a także na  atrakcyjność lekcji .

Podczas procesu nauczania i uczenia się zakupione monitory były wykorzystywane do realizacji treści  podstawy programowej. Umożliwiły wszystkim uczniom korzystanie z  e-podręczników i  ćwiczeń online.  Wykorzystywano je również do  przekazywania i  wyszukiwania informacji poprzez m.in. tworzenie ćwiczeń interaktywnych, projekcje prezentacji, filmów edukacyjnych, słuchanie muzyki, rozwiązywanie ciekawych gier językowych lub edukacyjnych, korzystanie ze słowników multimedialnych, przeprowadzanie interaktywnych testów i quizów klasowych oraz prezentowanie wykonanych przez uczniów zadań w postaci prezentacji multimedialnych.

Realizacja projektu doprowadziła do podniesienia kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania nowoczesnej technologii. W procesie kształcenia nastąpił wzrost aktywności uczniów i ich zaangażowanie na lekcjach.

Zajęcia, na których podstawą działań były monitory interaktywne, umożliwiały przystępniejszą naukę i skuteczniejsze zapamiętywanie poznanych treści. Często korzystano z nowoczesnych form nie tylko do przedstawiania nowego materiału, ale również do szybkiego powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach. Systematyczne wykorzystywanie monitorów interaktywnych przyczyniło się również do wzrostu świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci.