Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Nazwa projektu: „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0374/19

Krótki opis projektu, jego cele i efekty:

Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Rutki w okresie 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest do 31.08.2023 120 uczniów (60K i 60M) ze Szkoły Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach- Kossakach, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, 9 nauczycieli (7K; 2M) nabędzie kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

Grupa docelowa: 160 osób tj. 10 nauczycieli (8K;2M), 150 uczniów (75K; 75M), szkoły podstawowej z województwa podlaskiego.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
  2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
  3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
  4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

Dofinansowanie UE: 384 562,75 zł