Zajęcia wspomagające w roku szkolnym 2021/2022

Powiększ obraz

Szanowni Rodzice,

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.
Zajęcia te mają na celu  uzupełnienie braków wynikających z  problemów w nauce związanych z nauczaniem zdalnym.

Rodzice/opiekunowie składają do dnia 02 września 2021 r. pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających.

W ramach zajęć wspomagających zaplanowano realizację zajęć w poszczególnych klasach z następujących przedmiotów :

 

KL.

      PRZEDMIOT

4 A

język polski
4 B

język angielski

5 A

matematyka
5 B

język angielski

6 A

biologia
6 B

geografia

7 A

matematyka
7 B

język angielski

8 A

język polski

8 B

matematyka

8 C

język angielski

Zajęcia będą odbywały się w bezpośrednim kontakcie z uczniami zgodnie tygodniowym rozkładem zajęć. Wzór deklaracji uczniowie otrzymają dn. 01 września 2021r.

Z poważaniem – Anna Wądołowska