Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim

Do 15 kwietnia br trwa nabór uczestników do projektu pt. „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Projekt skierowany jest do dzieci (tym 52% dziewczynek) w wieku 5-14 lat, które będą objęte usługami zdrowotnymi w projekcie. Ponadto grupę docelową stanowić będą rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I, IV i VI, którzy objęci zostaną w projekcie edukacją o tematyce profilaktyki wad postawy.

W ramach Projektu działania realizowane będą na terenie Powiatu Zambrowskiego.

Celem głównym Projektu „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim” jest: poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie od 01.06.2020 do 28.02.2022 r. na obszarze Powiatu Zambrowskiego poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędowej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 Wymagane dokumenty:

  • Formularz kandydata na uczestnika,
  • Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu,
  • Oświadczenie uczestnika projektu.

Ww. dokumenty będą dostępne w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach- Kossakach

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów) do szkoły w terminie do 15.04.2021 r. (liczy się data wpływu kompletu dokumentów).

DZIAŁANIA

W ramach projektu przewidziano następujące Działania:

Etap I – Poziom edukacyjny:

W ramach tego etapu

Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat (1 rodzic/opiekun – 1 dziecko) oraz dzieci uczęszczające do pierwszej klasy podstawowej, dzieci z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej zostanie objętych działaniem edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy i promowania ruchu i zdrowego stylu życia.

Etap II – Poziom rehabilitacyjno – leczniczy:

W ramach tego etapu

Dzieci z rozpoznanymi wadami postawy zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z konsultacjami i badaniami lekarskimi. Realizator zapewnia obecność na terenie szkoły lekarza specjalisty, który w trakcie wizyty lekarskiej odbywającej się na ternie szkoły potwierdzi nieprawidłowości w zakresie wady postawy, stwierdzone wcześniej przez pielęgniarkę szkolną w trakcie testów przesiewowych.