Nauczanie zdalne w klasach IV-VIII

Dyrekcja  Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach informuje, że od dnia 24 października 2020r. do dnia  8 listopada 2020 r. zostają zawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Nauka w klasach IV-VIII odbywać się będzie zgodnie z nowym planem nauczania zdalnego, który umieszczony jest  na stronie internetowej szkoły.

Plan zajęć – zdalne nauczanie od 02.11.2020

Plan zajęć – zdalne nauczanie od 26.10.2020 do 31.10.2020

  • /Lekcje podświetlone kolorem żółtym prowadzone będą on-line  przez platformę MS Teams w godzinach zgodnych z planem zajęć, pozostałe lekcje przesyłane będą za pośrednictwem komunikatora w e- dzienniku lub przez  platformę MS Teams/
  • Zajęcia pozalekcyjne w tym zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uczniami klas IV-VIII prowadzone będą on-line  przez platformę MS Teams w godzinach zgodnych planem zajęć. /Zajęcia te podświetlone są kolorem zielonym./

Zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Przedszkole, oddziały przedszkolne oraz klasy I-III będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym .

Ulegają zmianie godziny zajęć pozalekcyjnych w klasach I-III.

Ulegają zmianie godziny pracy świetlicy szkolnej oraz odwozy uczniów. 

Nowy plan odwozów uczniów na czas zawiedzenia zajęć w klasach IV-VIII zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870